การอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 (อ33201) ม.6/7


ผู้สอน
Miss Sirilak Nookaew
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 (อ33201) ม.6/7

Class ID
58922

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา รายวิชา การอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 (Critical Reading 1) รหัสวิชา อ33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

อ่านข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง จับใจความสำคัญ สรุป ตีความเรื่องที่เป็นสารคดี เขียนประโยค ข้อความสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิตและบทกลอน ระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย เขียนบรรยาย แสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ ข่าวและเหตุการณ์ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมในสถานการณ์จริงหรือจำลอง ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า บันทึก รวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

มีความรู้ ความสามารถในการใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการอ่านได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยโดยใช้เทคนิคและวิธีการเดาความหมายได้ มีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล ข่าวสาร จากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วสามารถวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างมีวิจารณญาณได้ มีความรู้ ความเข้าใจในสื่อประเภทที่ไม่ใช่ความเรียงแล้วนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างมีวิจารณญาณ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)