วิชาการสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสและชื่อวิชา

๑๕๔๓๒๐๖ การสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Communicative Thai Language through Information Technology)

จำนวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของตนเอง และการนำเสนอความรู้ด้วยการสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ การสร้างสื่อการสอนภาษาไทยโดยผ่านกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดมุ่งหมายรายวิชา

จุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ คือพัฒนาหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของตนเอง และการนำเสนอความรู้ด้วยการสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ การสร้างสื่อการสอนภาษาไทยโดยผ่านกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน

นายสินทรัพย์ ยืนยาว

([email protected])