วิชาการสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

 

รหัสและชื่อวิชา       

                     ๑๕๔๓๒๐๖ การสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

                     (Communicative Thai Language through Information Technology)

 

จำนวนหน่วยกิต          ๓ (๒-๒-๕) หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

                   หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของตนเอง และการนำเสนอความรู้ด้วยการสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ การสร้างสื่อการสอนภาษาไทยโดยผ่านกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

จุดมุ่งหมายรายวิชา

                   จุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ คือพัฒนาหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของตนเอง และการนำเสนอความรู้ด้วยการสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ การสร้างสื่อการสอนภาษาไทยโดยผ่านกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อาจารย์ผู้สอน

                   นายสินทรัพย์  ยืนยาว

                   (Sinsup_rmuti@hotmail.com)