homeวิชาการสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
person
วิชาการสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
ยุทธนา นามดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5896

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รหัสและชื่อวิชา

๑๕๔๓๒๐๖ การสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Communicative Thai Language through Information Technology)

จำนวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของตนเอง และการนำเสนอความรู้ด้วยการสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ การสร้างสื่อการสอนภาษาไทยโดยผ่านกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดมุ่งหมายรายวิชา

จุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ คือพัฒนาหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของตนเอง และการนำเสนอความรู้ด้วยการสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ การสร้างสื่อการสอนภาษาไทยโดยผ่านกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน

นายสินทรัพย์ ยืนยาว

(Sinsup_rmuti@hotmail.com)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)