เคมี 5

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนเคมี 5 ประกอบด้วยบทเรียน จำนวน 2 หน่วย คือ  ของแข็ง ของเหลว แก๊ส และ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์