homeเคมี 5
person
เคมี 5

ผู้สอน
นาง รุ่งฤดี มโนรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5899

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนเคมี 5 ประกอบด้วยบทเรียน จำนวน 2 หน่วย คือ  ของแข็ง ของเหลว แก๊ส และ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)