เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English for Career1 (year2)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผศ. โสภณ เปียสนิท

Rajamangala University of Technology Rattankosin WKK Campus

 

...........................................................................

 

สภาพรายวิชา

วิชาชีพบังคับ

เวลาศึกษา 45 คาบเรียน ตลอด 17 สัปดาห์ 3-0-6

จุดมุ่งหมายรายวิชา 

 

 

 


 

การประเมิน

กลางภาค 30 

ปลายภาค 30

ภาคผลงานเชิงปฏิบัติ 40

  • จิตพิสัย 10
  • งานมอบหมาย 10
  • สอบย่อย 10
  • สอบย่อย 10