มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนต้องเคารพกติกาในห้อง