homeการจัดการฐานข้อมูล
person
การจัดการฐานข้อมูล

ผู้สอน
ครู จุรีย์พร ชูชนะกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการฐานข้อมูล

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5900

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนชั้น ม. 4/3 และ ม. 4/4 ภาคเรียนที่ 2/2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)