การทดสอบวัสดุแบบทำลายสภาพ EMT2N_2/55

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการชั้นปีที่ 2