การทดสอบวัสดุแบบทำลายสภาพ EMT2N_2/55

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการชั้นปีที่ 2