เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English for Communication and Study Skill

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา (Course description)

ทักษะการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ  การอ่านพื้นฐาน การค้นคว้าข้อมูล การถ่ายทอดข้อมูลเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน ชุมชน สังคม และการตระหนักในวัฒนธรรม

 English study skills; fundamental English reading; retrieving information; daily life communication; transferring knowledge to communities; and culture realization