homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1/2
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1/2

ผู้สอน
นาง Denduan prawitwong
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5904

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ง 21102      ชื่อวิชา   การงานอาชีพและเทคโนโลยี         
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เวลา  40  ชั่วโมง       จำนวน  1.0   หน่วยกิต        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1     ภาคเรียนที่  2

 

                   อธิบายหลักการทำงาน  และบาทบาทของคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกใน
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน  อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  อธิบายความหมายและประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ  การจัดการสารสนเทศ  วิธีการประมวลผลข้อมูล  ระดับของสารสนเทศและอธิบายลักษณะของข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

                   โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการปฏิบัติ  การคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลด้วยทักษะการใช้เทคโนโลยี  การสำรวจ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  การแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  การอภิปรายและทักษะการนำเสนอผลงาน

                   เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี  สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

 

รหัสตัวชี้วัด

                   ง 3.1    ม.1/1,    ม.1/2,   ม.1/3 

 

รวม   3   ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)