แหล่งเรียนรู้ สู่การอ่าน รหัสวิชา ง21279 ม.1/14


ผู้สอน
Mr.payung Krakkrathok
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
แหล่งเรียนรู้ สู่การอ่าน รหัสวิชา ง21279 ม.1/14

Class ID
59042

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
คำอธิบายวิชา

วิชาแหล่งเรียนรู้สู่การอ่าน รหัสวิชา ง 21279

รายวิชาแหล่งเรียนรู้สู่การอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้แหล่งเรียนรู้หรือแหล่งสารสนเทศ ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ เห็นคุณค่าของอาชีพ แนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต เลือกใช้เทคโนโลยีได้ถูกต้อง เหมาะสมกับกิจกรรม มีคุณธรรม ทำกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม มุ่งมั่น อดทน รวมทั้งใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างคุ้มค่า ถูกวิธี โดยนักเรียนจะต้องศึกษาและได้รับการฝึกฝนในเนื้อหาเกี่ยวกับ แหล่งเรียนรู้และห้องสมุด วัสุดสารสนเทศ หนังสือและการระวังรักษาหนังสือ หนังสืออ้างอิง การจัดหมวดหมู่หนังสือ การสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ ในการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนต้องได้รับการฝึกฝนตามโครงสร้างการเรียนรู้และกลุ่มสาระการงานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมบนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ การจัด การใช้เทคโนโลยี ตลอดจนปลูกฝังนิสัยการทำงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)