การพัฒนาเว็บลเพจ

คำอธิบายชั้นเรียน

—อธิบายความหมายและโครงสร้างไวยากรณ์ของการเขียนเว็บเพจ
—ออกแบบส่วนประกอบของเว็บเพจ
—สร้างสรรค์เว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป