homeการพัฒนาเว็บลเพจ
person
การพัฒนาเว็บลเพจ

ผู้สอน
นาย พัฒน์ จีรภัทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพัฒนาเว็บลเพจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5908

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
—อธิบายความหมายและโครงสร้างไวยากรณ์ของการเขียนเว็บเพจ
—ออกแบบส่วนประกอบของเว็บเพจ
—สร้างสรรค์เว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)