มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนต้องเคารพกติกาในห้อง