ท15101ภาษาไทย ป.5/4 ปีการศึกษา 2564 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาง สุวรรณา มณีโชติ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 9 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท15101ภาษาไทย ป.5/4 ปีการศึกษา 2564 ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
59108

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ท15101

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
  1. ฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน ข้อความ ความรู้ วรรณกรรม วรรณคดี นิทานพื้นบ้าน บทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ได้อย่างหลากหลาย มีกระบวนการสร้างความรู้ ความคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
  2. สามารถเขียนสื่อสาร เรียงความ ย่อความ และเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ แสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
  3. เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย ภูมิปัญญา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ เห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สร้างประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม ตลอดจนใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่แสดงออกถึงความเข้าใจ ความเมตตา การให้เกียรติ สร้างการเรียนรู้ต่อตนเองและส่วนรวม
  4. เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์และรูปแบบคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาไทย ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น อธิบายการนำความรู้และความคิด จากเรื่องต่าง ๆไปตัดสินใจแก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิต สร้างสรรค์นวัตกรรม ถ่ายทอดความรู้สึก ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความงดงามของภาษาเพื่อการอนุรักษ์ความเป็นไทย
  5. ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาด้านการฟัง พูด อ่านเขียน ที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาไทย รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
  6. สามารถอธิบายการนำความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิต สามารถถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความคิด การพัฒนาตนเองโดยใช้การพูด การเขียนในลักษณะต่าง ๆด้วยภาษาไทย รับรู้ ชื่นชม เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมไทย นำความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิต สามารถถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความคิด การพัฒนาตนเองโดยใช้การพูด การเขียนในลักษณะต่าง ๆด้วยภาษาไทย
  7. รับรู้ ชื่นชม เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมไทยสามารถ แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพย และสุภาษิต
  8. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน พัฒนาทักษะการตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม โดยใช้ภาษาไทย รู้จักและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้น พัฒนาทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล ใช้ประโยชน์จากสื่อ ประเมินความน่าเชื่อถือและคุณค่า เห็นประโยชน์และโทษของสื่อ สารสนเทศ และ เทคโนโลยีดิจิทัล และเลือกส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น
  9. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นผู้นำ สมาชิกที่ดี กำหนดวิธีการทำงานที่จะช่วยให้งานสำเร็จ มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ผ่านการพูดและการเขียนในลักษณะต่าง ๆโดยใช้ภาษาไทย แสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ยุติความขัดแย้งในสังคม และมีส่วนร่วมใน การช่วยเหลือผู้อื่น

฿89.00 -65.17%
฿199.00 -8.54%
฿2,390.00 -29.29%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)