ท15101ภาษาไทย ป.5/4 ปีการศึกษา 2564 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาง สุวรรณา มณีโชติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท15101ภาษาไทย ป.5/4 ปีการศึกษา 2564 ครู-นักเรียน

Class ID
59108

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ท15101

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา
  1. ฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน ข้อความ ความรู้ วรรณกรรม วรรณคดี นิทานพื้นบ้าน บทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ได้อย่างหลากหลาย มีกระบวนการสร้างความรู้ ความคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
  2. สามารถเขียนสื่อสาร เรียงความ ย่อความ และเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ แสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
  3. เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย ภูมิปัญญา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ เห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สร้างประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม ตลอดจนใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่แสดงออกถึงความเข้าใจ ความเมตตา การให้เกียรติ สร้างการเรียนรู้ต่อตนเองและส่วนรวม
  4. เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์และรูปแบบคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาไทย ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น อธิบายการนำความรู้และความคิด จากเรื่องต่าง ๆไปตัดสินใจแก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิต สร้างสรรค์นวัตกรรม ถ่ายทอดความรู้สึก ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความงดงามของภาษาเพื่อการอนุรักษ์ความเป็นไทย
  5. ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาด้านการฟัง พูด อ่านเขียน ที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาไทย รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
  6. สามารถอธิบายการนำความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิต สามารถถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความคิด การพัฒนาตนเองโดยใช้การพูด การเขียนในลักษณะต่าง ๆด้วยภาษาไทย รับรู้ ชื่นชม เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมไทย นำความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิต สามารถถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความคิด การพัฒนาตนเองโดยใช้การพูด การเขียนในลักษณะต่าง ๆด้วยภาษาไทย
  7. รับรู้ ชื่นชม เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมไทยสามารถ แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพย และสุภาษิต
  8. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน พัฒนาทักษะการตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม โดยใช้ภาษาไทย รู้จักและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้น พัฒนาทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล ใช้ประโยชน์จากสื่อ ประเมินความน่าเชื่อถือและคุณค่า เห็นประโยชน์และโทษของสื่อ สารสนเทศ และ เทคโนโลยีดิจิทัล และเลือกส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น
  9. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นผู้นำ สมาชิกที่ดี กำหนดวิธีการทำงานที่จะช่วยให้งานสำเร็จ มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ผ่านการพูดและการเขียนในลักษณะต่าง ๆโดยใช้ภาษาไทย แสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ยุติความขัดแย้งในสังคม และมีส่วนร่วมใน การช่วยเหลือผู้อื่น

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)