ชีววิทยาและอายุรศาสตร์สัตว์ทดลอง

คำอธิบายชั้นเรียน

ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ทดลอง อาหารและการเลี้ยงดู โรงเรือน การควบคุมคุณภาพของสัตว์ทดลอง เทคนิคที่ใช้กับสัตว์ทดลอง โรค การรักษาและการควบคุมโรคในสัตว์ทดลอง