ค15101-คณิตศาสตร์ป.5/2ปีการศึกษา2564ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาย ปิยวรรฒ แสงทอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ค15101-คณิตศาสตร์ป.5/2ปีการศึกษา2564ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
59134

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ค15101

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน หาผลคูณของทศนิยม ที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง หาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง และตัวหารเป็นจำนวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 2 ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสี่เหลี่ยมต่าง ๆ เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม และบอกลักษณะของปริซึม ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ ในการจัดการเรียนรู้ได้กำหนดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ฝึกทักษะโดยการปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหา มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสามารถ ฟัง พูด อ่าน อภิปราย แสดงความคิดเห็น สร้างและตีความข้อมูลแบบจำลองภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการสื่อสาร สื่อ-ความหมายตามบริบทของคณิตศาสตร์ โดยใช้แนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในนำเสนอ มีสมรรถนะหลัก ด้านคณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวันและสมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ โดยการสร้างกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ตรวจสอบ กระบวนการคณิตศาสตร์ วิธีแก้ปัญหา และการได้มาของกฎเกณฑ์นั้นโดยใช้วิธีการให้เหตุผลเชิงอุปนัย ให้เหตุผลเชิงนิรนัยหรือตรรกศาสตร์เพื่อตรวจสอบ ข้อโต้แย้งในวิชาคณิตศาสตร์ สืบค้นผลกระทบของสมมติฐานในกระบวนการ เปรียบเทียบ แปลความหมายของแผนภูมิรูปภาพจากสื่อต่าง ๆ เพื่อตอบปัญหาในชีวิตประจำวันของตน ออกแบบแผนภูมิรูปภาพ หรือตารางโดยใช้เทคโนโลยี มี สมรรถนะหลักด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งสามารถใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำสำคัญ หรือนิยามคำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์แนวคิดและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์และคำทั่วไปที่มีความหมายเฉพาะ ในบริบททางคณิตศาสตร์ อ่านข้อความหรือบทอ่านสั้น ๆ สืบค้นข้อมูลจากตำราหรืออินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ใช้สมรรถนะภาษาอังกฤษด้านการฟัง หรือการอ่าน และจดบันทึกย่อ ๆ ด้านทักษะชีวิตและ ความเจริญแห่งตนแก้ปัญหาชีวิตและด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ โดยการจัดการและดำเนินชีวิตให้พอดี มีความสมดุลทุกด้าน พัฒนาทักษะทำ งาน การประกอบอาชีพ และ การประกอบการโดยเฉพาะการปฏิบัติงาน การบริหาร จัดการ และการจัดการด้านการเงิน โดยใช้ความรู้และ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีสมรรถนะหลัก ด้านทักษะการคิด ขั้นสูงและนวัตกรรม สื่อสารความหมายทางคณิตศาสตร์ตามที่ตนเองมีความเข้าใจและให้ความเห็น ตัดสินใจหาข้อสรุปทางคณิตศาสตร์บนฐานของการ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์อย่างรอบด้าน ระบุปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่พบในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาโดยใช้ความรู้ทาง คณิตศาสตร์รวมถึงหาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์หรือความรู้ เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจ ลงมือแก้ปัญหาในขั้นตอนต่าง ๆ ฝึกฝนให้มีความยืดหยุ่นทางความคิด มองและให้ ความเห็นในปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย คิดริเริ่มวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบใหม่ ๆ สื่อสารและนำ เสนอการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจและนำ เสนอความคิดนั้น อย่างเป็นรูปธรรม รู้เท่าทัน สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลและด้านการทำงาน แบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ โดยใช้สื่อ สารสนเทศ ที่พบเห็นในชีวิตประจำ ใช้หลักการความน่าจะเป็นเพื่อหาวิธีการออกแบบรหัส ความลับสำหรับเข้าไปในโลกดิจิทัล เพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวและปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลังเพื่อเรียนรู้และพัฒนา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และนำกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนเรียนรู้ภาษาสัญลักษณ์และรูปแบบคณิตศาสตร์ ได้แก่ กราฟแผนผังเพื่อเป็นฐานข้อมูล และใช้ในการสื่อสารความคิดรณรงค์หรือสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง รัฐศาสตร์ และกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างตนเองให้มีสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ ที่มีสำนึกสากลต่อไป

รหัสตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/1, ป.5/2,ป.5/3, ป.5/4, ป.5.5, ป.5/6, ป.5/7,ป.5/8, ป.5/9 ค 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 ค 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 ค 3.1 ป.5/1, ป.5/2 รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด สมรรถนะหลัก 10 ประการ

  1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  3. กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
  4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
  6. อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
  7. ทักษะการคิดชั้นสูงและนวัตกรรม
  8. การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล
  9. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ
  10. การเป็นพลเมืองตื่นรู้และมีจิตสำนึกสากล

฿125.00 -0.0%
฿313.00 -10.54%
฿2,500.00 -38.32%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)