ค15101-คณิตศาสตร์ป.5/2ปีการศึกษา2564ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาย ปิยวรรฒ แสงทอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ค15101-คณิตศาสตร์ป.5/2ปีการศึกษา2564ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
59134

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ค15101

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน หาผลคูณของทศนิยม ที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง หาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง และตัวหารเป็นจำนวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 2 ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสี่เหลี่ยมต่าง ๆ เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม และบอกลักษณะของปริซึม ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ ในการจัดการเรียนรู้ได้กำหนดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ฝึกทักษะโดยการปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหา มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสามารถ ฟัง พูด อ่าน อภิปราย แสดงความคิดเห็น สร้างและตีความข้อมูลแบบจำลองภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการสื่อสาร สื่อ-ความหมายตามบริบทของคณิตศาสตร์ โดยใช้แนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในนำเสนอ มีสมรรถนะหลัก ด้านคณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวันและสมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ โดยการสร้างกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ตรวจสอบ กระบวนการคณิตศาสตร์ วิธีแก้ปัญหา และการได้มาของกฎเกณฑ์นั้นโดยใช้วิธีการให้เหตุผลเชิงอุปนัย ให้เหตุผลเชิงนิรนัยหรือตรรกศาสตร์เพื่อตรวจสอบ ข้อโต้แย้งในวิชาคณิตศาสตร์ สืบค้นผลกระทบของสมมติฐานในกระบวนการ เปรียบเทียบ แปลความหมายของแผนภูมิรูปภาพจากสื่อต่าง ๆ เพื่อตอบปัญหาในชีวิตประจำวันของตน ออกแบบแผนภูมิรูปภาพ หรือตารางโดยใช้เทคโนโลยี มี สมรรถนะหลักด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งสามารถใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำสำคัญ หรือนิยามคำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์แนวคิดและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์และคำทั่วไปที่มีความหมายเฉพาะ ในบริบททางคณิตศาสตร์ อ่านข้อความหรือบทอ่านสั้น ๆ สืบค้นข้อมูลจากตำราหรืออินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ใช้สมรรถนะภาษาอังกฤษด้านการฟัง หรือการอ่าน และจดบันทึกย่อ ๆ ด้านทักษะชีวิตและ ความเจริญแห่งตนแก้ปัญหาชีวิตและด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ โดยการจัดการและดำเนินชีวิตให้พอดี มีความสมดุลทุกด้าน พัฒนาทักษะทำ งาน การประกอบอาชีพ และ การประกอบการโดยเฉพาะการปฏิบัติงาน การบริหาร จัดการ และการจัดการด้านการเงิน โดยใช้ความรู้และ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีสมรรถนะหลัก ด้านทักษะการคิด ขั้นสูงและนวัตกรรม สื่อสารความหมายทางคณิตศาสตร์ตามที่ตนเองมีความเข้าใจและให้ความเห็น ตัดสินใจหาข้อสรุปทางคณิตศาสตร์บนฐานของการ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์อย่างรอบด้าน ระบุปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่พบในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาโดยใช้ความรู้ทาง คณิตศาสตร์รวมถึงหาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์หรือความรู้ เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจ ลงมือแก้ปัญหาในขั้นตอนต่าง ๆ ฝึกฝนให้มีความยืดหยุ่นทางความคิด มองและให้ ความเห็นในปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย คิดริเริ่มวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบใหม่ ๆ สื่อสารและนำ เสนอการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจและนำ เสนอความคิดนั้น อย่างเป็นรูปธรรม รู้เท่าทัน สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลและด้านการทำงาน แบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ โดยใช้สื่อ สารสนเทศ ที่พบเห็นในชีวิตประจำ ใช้หลักการความน่าจะเป็นเพื่อหาวิธีการออกแบบรหัส ความลับสำหรับเข้าไปในโลกดิจิทัล เพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวและปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลังเพื่อเรียนรู้และพัฒนา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และนำกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนเรียนรู้ภาษาสัญลักษณ์และรูปแบบคณิตศาสตร์ ได้แก่ กราฟแผนผังเพื่อเป็นฐานข้อมูล และใช้ในการสื่อสารความคิดรณรงค์หรือสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง รัฐศาสตร์ และกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างตนเองให้มีสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ ที่มีสำนึกสากลต่อไป

รหัสตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/1, ป.5/2,ป.5/3, ป.5/4, ป.5.5, ป.5/6, ป.5/7,ป.5/8, ป.5/9 ค 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 ค 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 ค 3.1 ป.5/1, ป.5/2 รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด สมรรถนะหลัก 10 ประการ

  1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  3. กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
  4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
  6. อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
  7. ทักษะการคิดชั้นสูงและนวัตกรรม
  8. การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล
  9. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ
  10. การเป็นพลเมืองตื่นรู้และมีจิตสำนึกสากล

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books