วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2000 - 1401