มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนต้องเคารพกติกาในห้อง