ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายชั้นเรียน

แนะนำการใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน