homeการบริหารงานสาธารณสุข
personperson_add
การบริหารงานสาธารณสุข

ผู้สอน
person
นางสาว กานต์ชัญญา แก้วแดง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารงานสาธารณสุข

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5921

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเอกบังคับสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)