ภาษาอังกฤษ 1 ม.4/6


ผู้สอน
Miss Athittaya Chamniklang
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 ม.4/6

Class ID
59244

Class Code
อ31101

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
คำอธิบายวิชา

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล การทักทาย กล่าวลา การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว และบุคคลใกล้ตัว คำแนะนำ คำชี้แจง ข้อความ ประกาศ โฆษณา การใช้พจนานุกรม และหลักการอ่านออกเสียง ประโยคและข้อความ การตีความ ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ แผนผัง เรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการในสถานการณ์ต่าง ๆ คำศัพท์ สำนวน ประโยคและข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้ ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ อธิบาย เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย นำเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนอง ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ระดับของภาษา มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองเสมือนจริงที่เกิดขึ้นในห้องเรียน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน และท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนอธิบายแสดงความคิดเห็น ค้นคว้า สืบค้น นำเสนอ ข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)