homeการควบคุมโรค
personperson_add
การควบคุมโรค

ผู้สอน
person
นางสาว กานต์ชัญญา แก้วแดง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การควบคุมโรค

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5929

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเอกบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)