มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนต้องเคารพกติกาในห้อง