สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย


ผู้สอน
นาง ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Class ID
5930

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความหมายของสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)