กศน.ตำบลท่าช้าง 2

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น