ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ม.3/2


ผู้สอน
นาง พรรณา ใสกระจ่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ม.3/2

Class ID
59417

Class Code
ว23291

สถานศึกษา
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
คำอธิบายวิชา

-ศึกษา และปฏิบัติ เกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ความหมายของซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบงานกราฟิกได้อย่างชำนาญ การนำภาพจากแหล่งภาพต่างๆ
มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบกราฟิกได้
จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน
-ฝึกปฏิบัติซอฟต์แวร์ประยุกต์โดยการใช้ทักษะในการออกแบบงานกราฟิก ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีนิสัยรักการทำงาน ใช้กระบวนการจิตปัญญาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีจิตสำนึกในการใช้
พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมมีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่
เหมาะสม
-เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดทำเอกสารและใช้ทักษะการรวมพลังทำงานเป็น
ทีมในการนำเสนอ ตลอดจนสามารถนำโปรแกรมต่างๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในรูปแบบที่เหมะสมกับลักษณะงาน อีกทั้ง
ยังเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการจัดการตนเอง มีความรับผิดชอบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มีความมุ่งมั่นในการทำงานและการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)