ม.4/11


ผู้สอน
นางสาว สุธิดา บรรดาศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.4/11

Class ID
59430

Class Code
ท31101

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
คำอธิบายวิชา

ท31101

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      ศึกษาทักษะการฟัง การดู และการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทบทความ นวนิยาย ความเรียง การอ่านออกเสียงร้อยกรองประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อตีความ แปลความ ขยายความ และตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน ที่ฟัง ที่ดูได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในเรื่องการเขียนรายงานเชิงวิชาการ เขียนโครงงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง เขียนกรอบแนวคิด เขียนสื่อสารในรูปแบบจดหมายกิจธุระ การกรอกแบบรายงานต่าง ๆ เขียนเรียงความและผลงานของตนในรูปแบบนิทาน พูดสรุปแนวคิดและพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณจากการฟัง การดู การอ่าน อธิบายธรรมชาติ ของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา ฝึกแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม สังเคราะห์ข้อคิด ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและตามความสนใจจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตจริง มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และมีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน

      โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนความรู้และความเข้าใจ กระบวนการไตรสิกขา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  มีความสามารถในการสื่อสาร ในการคิด ในการแก้ปัญญา ในการใช้ทักษะชีวิต และในการใช้เทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1 ม 4-6/1 ท 1.1 ม 4-6/2 ท 1.1 ม 4-6/6 ท 1.1 ม 4-6/7 ท 1.1 ม 4-6/9

ท 2.1 ม 4-6/1 ท 2.1 ม.4-6/2 ท 2.1 ม 4-6/ 4 ท 2.1 ม 4-6/6 ท 2.1 ม.4-6/8

ท 3.1 ม 4-6/1 ท 3.1 ม 4-6/4 ท 3.1 ม 4-6/6

ท 4.1 ม 4-6/1 ท 4.1 ม 4-6/4

ท 5.1 ม 4-6/1 ท 5.1 ม 4-6/4 ท 5.1 ม 4-6/6

รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)