ท13101-ภาษาไทยป.3/2ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นางสาว ปิยะลักษณ์ นวลแสง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท13101-ภาษาไทยป.3/2ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
59449

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ท13101

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
  ศึกษาและอ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและข้อความสั้นๆ บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ มีมารยาทในการเขียน ฟังคำแนะนำคำสั่งง่ายๆและปฏิบัติตาม ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ ต่อคำคล้องจองง่ายๆ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว และร้อยกรองสำหรับเด็ก ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ 
โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด การดู การอธิบาย การสรุปความ การจำแนก  การประเมินค่า  การคิด การวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้มุ่งความเข้าใจ เกิดทักษะ เห็นคุณค่า เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ไประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต ทำให้มีจิตใจรักความเป็นไทย  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนรู้และดำเนินชีวิต เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน ด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

ด้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล ด้านการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ ด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล


฿200.00 -3.5%
฿175.00 -50.29%
฿599.00 -74.12%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)