ปีที่2วิศวกรรมโยธาภาคสมทบEX8

คำอธิบายชั้นเรียน

CODE:0611304 :สมการเชิงอนุพันธ์

ความรู้พิ้นฐานที่ต้องมี

ODE:Ordinary Differrentail Equation