เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 09

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สารสนเทศเพื่อชีวิตประจำวัน กลุ่ม 9