ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาช่างประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง