สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 02

คำอธิบายชั้นเรียน

 

 

รายละเอียดรายวิชา : วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานธุรกิจ โดยนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบระบบพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการบริหาร หรือนำความรู้และเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษากรณีศึกษาได้