เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มานุษยวิทยาประยุกต์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชามานุษยวิทยาประยุกต์ (Applied Anthropology) ศึกษาความหมาย คำนิยาม ขอบเขต และวิธีการศึกษามานุษยวิทยาประยุกต์ และพัฒนาการของมานุษยวิทยาประยุกต์ มานุษยวิทยาประยุกต์กับสาขาอื่น ๆ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเมืองการปกครอง เป็นต้น บทบาทของมานุษยวิทยาประยุกต์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย บทบาทของพระสงฆ์ในการนำเอามานุษยวิทยาประยุกต์ไปปรับใช้ในการเผยแผ่ศาสนา รวมทั้งการประยุกต์หลักการทฤษฎีทางมานุษยวิทยา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกสมัยใหม่ ปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับสภาพสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในประเทศที่กำลังพัฒนา เป็นต้น