สังคมศึกษา 3 ม.2/7


ผู้สอน
ลำไพ จินดาไพศาล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา 3 ม.2/7

Class ID
59618

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา

คำอธิบายวิชา
     ศึกษา วิเคราะห์ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สำรวจ สืบค้น มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ ลักษณะทางกายภาพ ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำเลที่ตั้ง  ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ประเด็นปัญหา จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
   โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การคิดแบบองค์รวม การคิดเชิงพื้นที่ การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางการใช้สถิติพื้นฐาน
   เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์  ทักษะทางภูมิศาสตร์ มีความสามารถในการคิดการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การแก้ปัญหา และทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีส่วนร่วมในการจัดการ ภัยพิบัติเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ในประเทศไทย ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสตัวชี้วัด ส 5.1 ม2/1 , ม.2/2 , ม2/3
ส 5.2 ม2/1 , ม.2/2 , ม2/3 , ม2/4 รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)