ภาษาอังกฤษอ่านเขียน

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถอ่านเนื้อเรื่องแล้วสามารถตอบคำถามต่าง ๆ ได้