การอ่านภาษาอังกฤษง่ายๆ

คำอธิบายชั้นเรียน

อ่านออกเสียงคำ สะกดคำอ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่าย ๆ ถูกต้อง