เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

5509

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เมื่อนักศึกษาได้เรียนครบทุกเนื้อหาในหนังสือประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเสริมทักษะนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสื่อสารได้จริง