5509

คำอธิบายชั้นเรียน

เมื่อนักศึกษาได้เรียนครบทุกเนื้อหาในหนังสือประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเสริมทักษะนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสื่อสารได้จริง