homeพฤติกรรมทางการเมือง
personperson_add
พฤติกรรมทางการเมือง

ผู้สอน
อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พฤติกรรมทางการเมือง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5969

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง วัฒนธรรม และบุคลิกภาพ วิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองในแง่จิตวิทยา กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง การกล่อมเกลาทางการเมือง แหล่งที่มา ภูมิหลังทางสังคม อุดมการณ์ของชนชั้นนำทางการเมือง การต่อสู้ทางการเมือง การมีบทบาทนำทางการเมือง รวมทั้งการเสื่อมสลายและการสูญเสียการนำทางการเมืองของชนชั้นนำในสภาวการณ์ทางการเมืองต่างๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)