เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พฤติกรรมทางการเมือง

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง วัฒนธรรม และบุคลิกภาพ วิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองในแง่จิตวิทยา กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง การกล่อมเกลาทางการเมือง แหล่งที่มา ภูมิหลังทางสังคม อุดมการณ์ของชนชั้นนำทางการเมือง การต่อสู้ทางการเมือง การมีบทบาทนำทางการเมือง รวมทั้งการเสื่อมสลายและการสูญเสียการนำทางการเมืองของชนชั้นนำในสภาวการณ์ทางการเมืองต่างๆ