เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

07-044-204 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

07-044-204          การบัญชีชั้นสูง 1                                                3(3-0-6)

                               (Advanced Accounting I)

รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :   -

หลักการและวิธีการของการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบัญชีสำหรับการขายผ่อนชำระ การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว การบัญชีเช่าซื้อ การบัญชีฝากขาย การบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบัญชีสำหรับการร่วมค้า ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การบัญชีเงินกองทุน การบัญชีของกิจการที่ไม่แสวงหากำไร