home07-044-204 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)
personperson_add
07-044-204 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)

ผู้สอน
person
นาง น้อย จันทร์อำไพ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
07-044-204 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5973

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

07-044-204          การบัญชีชั้นสูง 1                                                3(3-0-6)

                               (Advanced Accounting I)

รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :   -

หลักการและวิธีการของการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบัญชีสำหรับการขายผ่อนชำระ การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว การบัญชีเช่าซื้อ การบัญชีฝากขาย การบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบัญชีสำหรับการร่วมค้า ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การบัญชีเงินกองทุน การบัญชีของกิจการที่ไม่แสวงหากำไร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)