07-044-204 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)


ผู้สอน
นาง น้อย จันทร์อำไพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
07-044-204 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)

Class ID
5973

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คำอธิบายวิชา

 

07-044-204          การบัญชีชั้นสูง 1                                                3(3-0-6)

                               (Advanced Accounting I)

รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :   -

หลักการและวิธีการของการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบัญชีสำหรับการขายผ่อนชำระ การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว การบัญชีเช่าซื้อ การบัญชีฝากขาย การบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบัญชีสำหรับการร่วมค้า ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การบัญชีเงินกองทุน การบัญชีของกิจการที่ไม่แสวงหากำไร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)