เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเมืองเปรียบเทียบ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และการพัฒนาการเมืองของบางประเทศในภูมิภาคตะวันออกและตะวันตกในเชิงเปรียบเทียบ โดยวิเคราะห์ทั้งประวัติความเป็นมา ข้อดีและข้อด้อยของรูปแบบทางการเมืองระหว่าง ๒ ภูมิภาคดังกล่าว