การเมืองเปรียบเทียบ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และการพัฒนาการเมืองของบางประเทศในภูมิภาคตะวันออกและตะวันตกในเชิงเปรียบเทียบ โดยวิเคราะห์ทั้งประวัติความเป็นมา ข้อดีและข้อด้อยของรูปแบบทางการเมืองระหว่าง ๒ ภูมิภาคดังกล่าว