ห้องเรียนครูไทยใจบุญวัฒน์ ม.3/5


ผู้สอน
คุณครู ปรียานุช หนอกกระโทก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนครูไทยใจบุญวัฒน์ ม.3/5

Class ID
59769

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
คำอธิบายวิชา

ท23101 ภาษาไทย 5 (Thai Language 5) รายวิชา พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องการอ่านออกเสียงประกอบด้วย บทร้อยแก้ว ที่เป็นบทความทั่วไปและบทความปกิณกะ บทร้อยกรอง เช่น กลอนนิทาน กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 โคลงสี่สุภาพ และมีมารยาทในการอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ เช่น คำอวยพรในโอกาสต่างๆ คำขวัญ คำคม โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ สามารถเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ประวัติ ตำนาน สารคดีทางวิชาการ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท จดหมายราชการ เขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆเช่นบทโฆษณา บทความทางวิชาการ การเขียนจดหมายกิจธุระ จดหมายเชิญวิทยากร จดหมายขอความอนุเคราะห์ จดหมายแสดงความขอบคุณ เขียนกรอบแนวคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่าน โดยใช้กลวิธีในการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น และมีมารยาทในการเขียน การพูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ และมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ วิเคราะห์ระดับภาษา อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถสรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นที่ยากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิต คำสอน เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า บทอาขยานตามที่กำหนดหรือบทร้อยกรองตามความสนใจ ใช้กระบวนการกระบวนการสร้างเจตคติ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการ เรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการเรียนความรู้ ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนทักษะต่าง ๆ ผู้เรียนมีลักษณะเป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีนิสัยมุ่งมั่นในการทำงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย รักชื่นชมความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและปลูกฝังค่านิยมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดต่อไปนี้

รหัสตัวชี้วัด ท 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/9
ท 2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/8 ม.3/10 ท 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/4 ม.3/6
ท 4.1 ม.3/1 ม.3/3 ท 5.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)