home2201-2401 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
personperson_add
2201-2401 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
2201-2401 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5979

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้

จุดประสงค์รายวิชา

 

1. รู้หลักการและพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

2. รู้ความหมาย หน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ

3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ได้

5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

 

1. อธิบายความหมายองค์ประกอบและระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

2. อธิบายความหมาย ความสำคัญของการทำงานของระบบปฏิบัติการ

3. ปฏิบัติการใช้คำสั่งของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

4. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)