เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการสอน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

การพัฒนาความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน และการสืบค้นที่หลากหลายทั้งรูปแบบและวิธีการ นักศึกษาต้องแสดงความสามารถให้เห็นถึงสมรรถนะและทักษะทางปัญญาในการบูรณาการหลักสูตร การออกแบบการสอนและการผลิตสื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลากหลายเพื่อการสอน โดยมีจุดเน้นที่การผสมผสานรูปแบบการสอนปกติในชั้นเรียนกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนสื่อผสมระหว่างเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันกับเทคโนโลยีใหม่ที่ปรากฏ