homeการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการสอน
personperson_add
การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการสอน

ผู้สอน
ดร. จิตติมา ศีลประชาวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการสอน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5980

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

การพัฒนาความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน และการสืบค้นที่หลากหลายทั้งรูปแบบและวิธีการ นักศึกษาต้องแสดงความสามารถให้เห็นถึงสมรรถนะและทักษะทางปัญญาในการบูรณาการหลักสูตร การออกแบบการสอนและการผลิตสื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลากหลายเพื่อการสอน โดยมีจุดเน้นที่การผสมผสานรูปแบบการสอนปกติในชั้นเรียนกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนสื่อผสมระหว่างเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันกับเทคโนโลยีใหม่ที่ปรากฏ  

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)