การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อสร้างinnovationเพื่อการบริหารสถานศึกษา ในยุคศตวรรษที่21