อาเซียนศึกษา 5/17


ผู้สอน
นางสาว เพ็ญประภา ภาคย์สมพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 29 นาที ที่แล้ว

ชื่อวิชา
อาเซียนศึกษา 5/17

Class ID
59818

หมายเลขประจำวิชา
ส32204

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา

คำอธิบายวิชา
              ศึกษาประวัติความเป็นมาของอาเซียนและวิเตราะห์ระบอบการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศ ระบบเงินตรา อัตราแลกเปลี่ยนและความเข้มแข็งของสกุลเงินอาเซียน ระบบเศรษฐกิจปัจจัยการผลิต แรงงาน การค้าเสรี ข้อตกลงทางการค้า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความแตกต่างและความเหมือนเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา การแต่งกาย สาธารณสุข สภาพทางภูมิศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย บุคคลสำคัญและประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน ศึกษาความหมายและความสำคัญ เป้าหมาย หลักการ อัตลักษณ์ สัญลักษณ์ของกฎบัตรอาเซียน องค์กรอาเซียน องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน กระบวนการตัดสินใจ การระงับข้อพิพาทและความสัมพันธ์กับภายนอกของ

อาเซียนและประโยชน์ของกฎบัตรอาเซียนที่มีต่อประชาคมอาเซียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)