นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำนวตกรรมเพื่อปรับใช้ในการเรียน

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อนวตกรรม