เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำนวตกรรมเพื่อปรับใช้ในการเรียน

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อนวตกรรม