homeบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
personperson_add
บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

ผู้สอน
นางสาว ปรัศนี อัจจิมาพร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5983

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

สร้ างเสริ มความรู ้ พื้นฐานด้านไวยากรณ์ ที่ จําเป็ นสําหรั บการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึ กษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนําไปสู่การเรี ยนรู ้ และพัฒนาทักษะ
การอ่านงานเขี ยนทางวิชาการ เช่น ตํารา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ
สําคัญ เพื่อหาข้อสรุ ป การตี ความประโยค การเดาความหมายของคําศัพท์จากบริ บท การอ่านแบบข้ามเพื่อ
หาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ ของประโยคและย่ อหน้าในงานเขี ยนและการอ่านเชิ งวิเคราะห์

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)