เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

สร้ างเสริ มความรู ้ พื้นฐานด้านไวยากรณ์ ที่ จําเป็ นสําหรั บการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึ กษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนําไปสู่การเรี ยนรู ้ และพัฒนาทักษะ
การอ่านงานเขี ยนทางวิชาการ เช่น ตํารา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ
สําคัญ เพื่อหาข้อสรุ ป การตี ความประโยค การเดาความหมายของคําศัพท์จากบริ บท การอ่านแบบข้ามเพื่อ
หาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ ของประโยคและย่ อหน้าในงานเขี ยนและการอ่านเชิ งวิเคราะห์