การเรียนรู้แบบโครงงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตั้งแต่การคิดค้นสร้างโครงงาน  การวางแผน  ดำเนินการ  ออกแบบ  ลงมือปฏิบัติและวัดผลประเมินผล