เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเรียนรู้แบบโครงงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตั้งแต่การคิดค้นสร้างโครงงาน  การวางแผน  ดำเนินการ  ออกแบบ  ลงมือปฏิบัติและวัดผลประเมินผล