เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อธิบายความหมาย นวัตถกรรมการเรียนการสอน ยกตัวอย่างและ สืบค้นนวัตกรรมกรรมโดยใช้เทคโนโยลีบูรณาการใช้ในการสอนชั้นเรียน คิดค้นนวัตกรรมใหม่ใช้ในการสอนชันเรียน และบูรณาการเทคโนโลยีในการคิดค้นนวัตกรรมสู่ประชาคมอาเซียน