นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายความหมาย นวัตถกรรมการเรียนการสอน ยกตัวอย่างและ สืบค้นนวัตกรรมกรรมโดยใช้เทคโนโยลีบูรณาการใช้ในการสอนชั้นเรียน คิดค้นนวัตกรรมใหม่ใช้ในการสอนชันเรียน และบูรณาการเทคโนโลยีในการคิดค้นนวัตกรรมสู่ประชาคมอาเซียน