นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา


ผู้สอน
นาง อำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

Class ID
5987

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา

อธิบายความหมาย นวัตถกรรมการเรียนการสอน ยกตัวอย่างและ สืบค้นนวัตกรรมกรรมโดยใช้เทคโนโยลีบูรณาการใช้ในการสอนชั้นเรียน คิดค้นนวัตกรรมใหม่ใช้ในการสอนชันเรียน และบูรณาการเทคโนโลยีในการคิดค้นนวัตกรรมสู่ประชาคมอาเซียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)