928-200 Information Technology and Management


ผู้สอน
Jyanin Prachya
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
928-200 Information Technology and Management

รหัสวิชา
599

สถานศึกษา
ม.สงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

        928-200 Information Technology and Management   เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาแกน

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

935-102 Computer and Information Technology

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียน

แผนการประเมินผลการเรียนรู้

คะแนนเกลี่ยตามเกณฑ์เวลาที่ใช้ในการเรียนแต่ละหัวข้อ โดยในแต่ละหัวข้อ อาจแบ่งสัดส่วนการประเมินผลเป็น สอบสองครั้ง และมีคะแนนรายงาน / แบบฝึกหัด / การร่วมกิจกรรม

เกณฑ์คะแนนผ่าน (C)  ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%, การจัดระดับใช้อิงกลุ่ม

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books